#laretasdaigualdade en Ribadeo

Laretas da igualdade2Desde a Concellaría de Igualdade a través do Centro de Información ás Mulleres desenvolverase  un programa formativo en materia de igualdade baixo o nome  #laretasdaigualdade nos centros de educación secundaria de Ribadeo.
Seguir lendo

Xa están na rede os sketchs teatrais realizados polo alumnado de primaria con motivo do Marzo lila.

Con motivo do Marzo lila, leváronse a cabo actividades nos centros educativos para conmemorar o día 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres. Aproveitamos esta fecha tamén para traballar a igualdade de xénero mediante ás técnicas teatrais. O teatro entendido como un instrumento de sensibilización e cambio social aplicado á educación en igualdade.

Por iso, desde o 24 até o 29 de marzo o alumnado de 5º e 6º de Primaria dos Colexio Gregorio Sanz e do Sagrado Corazón de Xesús, recibiron un obradoiro de manexo e creación de espectáculo de títeres  da man da actriz Comba Campoy e  Anxo García, director da compañía Viravolta de Lalín.

A actividade consistía na creación por parte do alumnado participante dun espectáculo propio de monicreques. O alumnado elaborou o propio espectáculo de monicreques, desde o deseño do guión, dos materias até a representación final do mesmo. Os sketchs teatrais son representados polo alumnado, quen se encargou tamén da elaboración do guión. Desta forma aprenderon, falaron, discutiron e avanzaron nos valores da igualdade e non discriminación hacía ás mulleres dunha forma amena, didáctica e moi efectiva.

Velaquí tedes o resultado dos sketchs teatrais. Agardamos que vos gusten!!

Grupo 6ºC do Gregorio Sanz

Tarambainas

A Familia

Os Monicrepos

A batamanta

 

Grupo 6ºB do Gregorio Sanz

Macanudos

Pinchacarneiras

Pinchacus
Batamanta

Grupo 6ºA do gregorio Sanz
Os catro
Canzadas
Cascarillas
Carapau
Tubilandia

Grupo 6ºA do Colexio Sagrado Corazón
Saltabrincos
Ecocreques
Chupipandi
Teatreir@s

Grupo 6ºB do Colexio Sagrado Corazón
Lipitus
Os Chunguitos
Miolos
Desigual

 

Múdase o procedemento na solicitude dos bonos axuda para conciliar a vida laboral e familiar

 

imagesCAD42CK2Os bonos axuda Ribadeo unha vila para a conciliación  pasan a regularse por unha Ordenanza municipal, a Ordenanza Municipal reguladora de axudas para a conciliación de vida laboral e familiar   aprobada no Pleno o día….

Nesta ordenanza modifícase  o procedemento  de aceso ao programa.  Agora as axudas económicas otorgáranse ás familias previa solicitude das necesidades para o trimestre.

Terán que presentar a solicitude no Rexistro  Xeral do Concello coa documentación xustificativa conforme reúnen os requisitos esixidos.  Unha vez valorada polo Concello se lle fará a transferencia da axuda económica que terá que xustificar por medio de factura unha vez   efectuado o  gasto no servizo correspondente.

 REQUISITOS:

Para ser beneficiario/a  desta axuda  deberá cumprir  os seguintes requisitos:

1º. A/o menor/a deberá estar empadroado en Ribadeo. Asemade tanto a nai ou no seu caso o pai solicitante ou o/a  titor/a  legal deberán  estar empadroados e  ter a súa residencia habitual no Concello de Ribadeo. No caso de separación ou divorcio este requisito só será esixible a/ o  proxenitor/a que tivese a garda e custodia.

2º Que a renda da unidade de  convivencia non supere  os 1500€ netos mensuais se ten un fillo/a ao seu cargo ou 1800€ netos mensuais con dous ou máis fillos ao seu cargo.

3º Non dispor de bens inmobles, distintos á vivenda habitual, sobre os que se posúa un dereito de propiedade, que, polas súas características, valoración, posibilidade de explotación ou venda, indique a existencia de medios suficientes para atender a necesidade para a que se solicita a axuda

4º. O servizo de ludoteca/ Programa  Bos Días subvencionárase soamente naqueles casos en que se utilicen as horas para conciliar a vida laboral e familiar. Será preciso que se hai unha parella traballen fóra do fogar os dous membros da unidade familiar e en horarios coincidentes.

5º. Entenderase por conciliación da vida laboral e familiar todas aqueles casos de:

 • Ampliación da formación: estudos secundarios, universidade, preparación de oposición ou certificados de profesionalidade, cursos de formación ocupacional, exames …
 • Motivos laborais: horario laboral, entrevista de traballo, horas extra, …
 • Urxencias: casos de enfermidade da persoa que se fai cargo das crianzas ( coidador/a), hospitalización dalgún membro da familia
 • Motivos sociais : familia formada por un só proxenitor/a que cumprindo os criterios económicos, non estea desenvolvendo tarefa profesional algunha e se acredite que está nunha situación psicosocial difícil  e se valore necesaria a socialización da/o menor

CUANTÍA: A contía da axuda ascenderá a  50% do custe por cada hora de estancia no servizo de conciliación

untitled

DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR COA SOLICITUDE:O prazo para presentar as solicitudes será ao longo de todo o ano. A  documentación obrigatoria a achegar:

 • Copia cotexada do Documento Nacional de Identidade(D.N.I.) ou Número de Identificación de Estranxeiría (N.I.E) do pai/nai o titor/a que solicite a  axuda. Só no caso de non dispor dos anteriores documentos, achegaranse copias cotexadas os pasaportes.
 • Copia cotexada do libro de familia. En caso de non dispor de libro de familia achegaranse copias dos certificados de nacemento d@s menores para os que se solicite a axuda.
 • En caso de separación ou divorcio, achegárase copia cotexada da sentenza  xudicial e convenio regulador expedido  polo Xulgado.
 • Acreditación de ingresosde todos aqueles membros da unidade de convivencia que teñan 16 anos ou máis, sendo válidos calquera destes documentos:

o   Declaración da renda do último exercicio liquidado.

o   Certificado de pensións emitido pola administración competente

o   Nóminas dos dous últimos meses (ou declaración xurada no caso de non ter nómina).

o   No caso de ser autónoma/o declaración trimestrais 130 e 300 dos dous últimos trimestres

 • Non deberá presentarse o certificado de empadroamento, extremo que comprobará directamente este Concello
 • Xustificante do motivo polo que se solicita a axuda e documentación que permita determinar a necesidade de conciliación da vida laboral e familiar (matrícula de estudos ou inscrición no proceso selectivo, certificado médico, certificado de horarios laborais etc …)

XUSTIFICACIÓN DA AXUDA ECONÓMICA CONCEDIDA:

imageconciliacNo caso de que nos concedan a axuda económica teremos que xustificar a mesma no prazo de  un mes  e medio achegando a seguinte  documentación:

 • Solicitude de pagamento da axuda concedida achegando certificación bancaria de conta corrente onde se realizou o ingreso
 • Declaración xurada de ter cumprido a finalidade para a que se concedeu a axuda
 • Declaración de non ter recibido no mesmo exercicio axudas para a mesma fin, e en caso de telas recibido enumerar as concedidas e importe das mesmas de calquera Administración ou Ente Público ou privado
 • Orixinais ou copias cotexadas das facturas e recibos de pago correspondentes ao gasto realizado, así como xustificante de terse realizado o pagamento destas.
 • Declaración xurada de ter xustificado calquera outra axuda ou subvención de calquera tipoloxía que fose concedida con anterioridade polo Concello de Ribadeo
 • Calquera outra que se estableza para cada caso concreto no correspondente acordo de concesión de axudas

 

 

 

Marzo en lila.

DiaDaMulher2Comezamos o mes cargado de actividades e moitas máis que virán que adiantaremos no seu momento. Desde ás áreas de Cultura, Igualdade e Mocidade levaranse a cabo unha serie de accións ao longo de todo o mes de marzo dirixidas á conmemorar o Día Internacional das Mulleres, o 8 de marzo. Por iso, imos chamarlle a este mes, Marzo en lila. Marzo desde outra óptica, desde a visión lila que pretendemos achegar á cidadanía e as xeracións máis mozas. Queremos un Día internacional das Mulleres con sentido e significado. Que o oito de marzo non quede nun acto meramente testemuñal. Facer do oito de marzo todos os días do ano!! Iso queremos. Si, obxectivo extremadamente ambicioso. Máis temos a forza, gañas e ilusión alo menos para intentalo.

7 de marzo, actividade do alumnado do ciclo de Educación Infantil do  CIFP Porta Da Auga

Mañán día 7 de marzo hai prevista unha actividade para o alumnado de O libro dos porcosEducación Infantil.Grazas ao 2º curso do Ciclo Superior de Técnico en Educación Infantil, do CIFP Porta da Auga, e a súa profa, Cristina del Prisco por organizalo haberá un contacontos centrado no “Libro dos Porcos” de Anthony Browne.Este conto achéganos desde un punto de vista non sexista as personaxes para comprender a importancia da igualdade de xéner, á par que ensinan que todas e todos debemos ter as mesmas oportunidades.

20 de marzo,O ratiño presumido” . Contacontos teatral para Infantil

A gran Lilí Gruyére ven de recibir un importante encargoprofesional: a dirección o ratiño presumidodo Musical” a ratiña Presumida”. Despois de reflexionar sobre os valores que transmite este conto decide facer a súa propia versión: “ o Ratiño  Presumido”, que será representado no coles  coa axuda  dos profesores e profesoras.Este contacontos será representado pola compañía tetral Trinketrinke .

24-29 de marzo:  obradoiro de manexo e creación de espectáculo de títeres para Primaria

Utilizarase o teatro entendido este como un instrumento de sensibilización titerese cambio social aplicado á educación en igualdade.

A actividade consiste na creación por parte do alumnado participante  dun  espectáculo propio de monicreques. O alumnado elaborará o propio espectáculo de monicreques, desde o deseño do guión, dos materias até a  representación final do mesmo.

O guión versará sobre contidos en igualdade. Son sketchs teatrais breves que logo terán que representar.  Desta forma poden aprender, falar, discutir e avanzar  nos valores da igualdade e non discriminación hacía ás mulleres dunha forma amena, didáctica e  moi efectiva

16 de  marzo:  obra de teatro :    “ As do peixe”.

As do peixeAs do peixe” é  unha obra orixinal de Cándido Pazó que leva aos escenarios  a  compañía Abrapalabra Creacións Escénicas. A peza conta coa  dirección de Cristina Domínguez, a escenografía de Carlos Alonso e coas  actrices Mónica Camaño, Rocío González, Susana Dans  e Casilda Alfaro nos papeis protagonistas. É un viaxe a través da memoria, unha crónica das mulleres traballadoras da conserva, basada en  testemuñas reais da  vida nas fábricas a partir dos  anos setenta e contada desde o momento actual.

Catro mulleres, Conchi, Begoña, Lisa e  Tere, reúnense periódicamente nun espazo público dedicado á memoria das conserveiras. Aquí tratan de rememorar  o seu pasado laboral e o  de tantas mulleres que, despois de que a fábrica de conservas máis importante da vila pechase, despois de moitas loitas  e  desenganos,  atopáronse sen traballo e sen posibilidades reais  de volver a recuperalo. A súa historia, e a  de moitas outras  mulleres das vilas mariñeiras que quedaron sen traballo, amosan unha realidade: o derrumbe dunha economía e  dunna maneira de vivir.

Lugar: Auditorio Municipal Hernán Naval

Hora: 20.30h

Prezos entradas:

 • 3,5€ para persoas desempregadas
 • 5€ para público en xeral

 

Queres saber un pouco máis do 25N en Ribadeo?

Faremos algo porque sempre convén lembrar  o significado do 25 de novembro, para seugir alzando a voz ante esta porblemática que non cesa. Máis desde  á área de igualdade do Concello de Ribadeo procuramos que todos os días sexan 25, e traballar a prol desta causa ao longo de todo o ano.

Como vén sendo habitual, a Mesa  Interinstitucional de violencia de xénero do Concello de Ribadeo, que está integrada por persoa sanitario, educativo, polos FCSE, Policía Municipal e máis persoal do Concello,  emite un comunicado con motivo do Día Internacional contra á violencia de xénero.

Velaquí tedes íntegro o comunicado enviado á prensa :

O  número de denuncias por violencia de xénero nos últimos 5 anos  disminuíu nun 9,6%, según o Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero do Consello Xeral do Poder Xudicial ( CXPX). Esto non se corresponde coa disminución do número de casos, senón que estamos ante unha bolsa oculta de maltrato que non deixa de medrar. O primeiro trimestre deste 2013 equipárase nas denuncias interpostas ao número das presentadas no primeiro trimestre do 2007, que foi o momento no que se comezou a recoller ese dato na estatística xudicial. 

Por outra parte, os recursos  para ofrecerlle ás mulleres vítimas de violencia de xénero cada vez son menores e a sensibilidade das persoas nos diferentes ámbitos( policial, sanitario, educativo, social e xudicial) minguou considerábelmente.  Hai unha mensaxe de desmoblización e desesperanza para quen no seu fogar, en silencio sofre día a día esta barbarie froito do patriarcado.

A crise está a ocasionar  o recrudecemento da violencia económica. As mulleres afectadas pola reforma laboral, polos recortes en dependencia, polos despidos teñen que volver a depender das súas parellas, reconvertidos como antaño nos principais sustentadores da economía familiar. Todo isto, unido ao aillamento, o maltrato psicolóxico que anula ás vítimas deixándoas  sen vontade, ou ao medo  aos  golpes e  a morte ten un resultado final enganosoredúcese o número de denuncias, pero non  porque  disminuíran os casos de violencia. Por poñer, un dato, no que levamos de 2013, só un 18,2% das mulleres asasinadas  denunciara previamente ao seu agresor.

O empeoramento económico acompañado de falta de alternativas desde as institucións ten un efecto disuasorio nas  vítimas. De novo, estamos ante unha situación que require a necesidade de emancipación das mulleres para poder dar o paso a unha vida independente do agresor.  A violencia económica é moi agresiva, terríbel, porque non se ve e non se detecta. A violencia económica leva á violencia psicolóxica, pero ambas son díficiles de probar o que leva engadido que para demostrala, a vítima ten que atoparse cunha xuíza ou xuiz que sexa capaz de recoñecer os síntomas desta violencia psicolóxica.

Outra circunstancia preocupante  é a disminución das medidas cautelares impostas polos xulgados de violencia de xénero. Por exemplo, das 7.750 ordes de protección acordadas no primeiro trimestre do 2012, este ano, no mesmo período do anos só se ditaron 4583, o que supón un descenso do 7,11.

 Cabe subliñar tamén  a práctica cada vez máis extendida por parte dos maltratadores de poñer fin á muller acompañada das e dos fillos, como está a acontecer nos casos  máis graves de violencia, que son os que rematan en feminicidios (que é como en verdade deberíamos chamar aos asasinatos das mulleres) . Neste ano 53 mulleres e 7 nenos/as perderon a vida. 

E por último, queremos amosar a preocupación polo incremento de casos de maltrato entre nenas e adolescentes influído tamén  porque o  inicio das  relacións de noviazgo no Estado español  adiantouse aos 13 anos. Un tercio das mulleres que son vítimas de violencia de xénero son menores de 30 anos. O maltrato non se ciñe ás agresións físicas. Comezan a darse formas de violencia máis propias desta xeración, as que xurden co uso das novas tecnoloxías  que resultan aínda máis díficiles de detectar e distinguir. As redes sociais, os servizos de mensaxería utilizados nos teléfonos móviles, como o Whatsapp, entre outros instrumentos están facendo dano entre a xente moza, combinado con outras formas de violencia máis propias desta xeración como a que se exerce cos ciumes. Un alto porcentexe de xoves recoñece os ciumes como unha manifestación de  amor  no canto de calificalos como unha forma de control.

Son formas de violencia máis silenciosas pero que é importante que sexan recoñecidas para ser combatidas.

Charla o vindeiro 25 de novembro na Casa dasLetras :

E para sabermos un pouco máis destas violencias máis ocultas, o luns 25 de novembro temos unha charla ás 20.15 h na Casa das Letras, onde imos contar cunha das colaboradoras de Pikara Magazine. Bárbara G. Vilarinho disertará   arredor de ” Por qué o chaman feminazi, cando queremos decir igualdade??

lILA 25n

 

Estamos a voltas co II Plan de Igualdade para o Concello de Ribadeo. Algo que achegar??

Levamos uns meses que non paramos. Actividade constante, incesante,… Temos o blogue algo abandoado. Máis en canto remate este mes… voltaremos á carga, tentaremos estar aí para partilar con vós reflexións, preocupacións e informar das accións que se emprenden tanto en Ribadeo como noutro lugares, sempre na búsqueda desa igualdade de xénero que non chega.

Agora mesmo estamos mergulladas nun intenso traballo que é a elaboración do II Plan para a igualdade de mulleres e homes 2013-2016 no Concello de Ribadeo. Para a súa elaboración contamos con financiación do Fondo Social Europeo e da Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia.

Entanto, deixámosvos a Avaliación do que foi o noso I Plan de Igualdade Local Memoria avaliacion I Plan de igualdade Ribadeo

Estamos abertas as vosas suxestións. Podedes deixalas aqui.

buzon

Ribadeo unha vila para a conciliación

octavilla cim conciliacion O programa Ribadeo unha vila para a concicliación continuará ao longo do ano 2013.

Por medio deste programa, o Concello de Ribadeo financia a asistencia á ludotecasexistentes no municipio  e máis ao programa Bós Días, xestionado pola ANPA,  nun 50% do custe por hora  para todas aquelas nais/pais  con fillas/os menores de 10 anos que asi o soliciten e se atopen nalgún dos seguintes casos:

 •  Ampliación de formación: alfabetización, estudos secundarios, universidade, preparación de oposicións, cursos de formación ocupacional, exames e probas de avaliación presencial,…
 • Urxencias: entende-se como tales aquelas situacións que por causa de forza maior sobrevida fan necesario o coidado das/os nenas/os até a resolución da razón que a xerou.
 • Conciliar a vida laboral e familiar , evitar a renuncia das mulleres ao posto de traballo polo gravoso que supón o uso deste tipo de servizos.

Motivos sociais: familia monomarental que cumprindo os criterios económicos, non estea desenvolvendo tarefa profesional algunha e se acredite que está nunha situación social difícil  e que a/o menor precise socializarse  ou naqueles casos nos que a muller sexa viítima de violencia de xénero

Este ano o programa  conta coa financiación económica do Fondo Social Europeo e máis a Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia.

bono axuda