Arquivo por etiquetas: emprego

Mudanzas para este 2013 no Sistema Especial das empregadas do fogar.

Imaxe

Comezábamos o ano 2012 con novas esperanzadoras coa  integración do  Réxime Especial da Seguridade Social das Empregadas do Fogar no  Réxime Xeral da Seguridade Social, mediante o establecemento dun Sistema Especial para @s traballador@s.

Un réxime insuficiente, pois non se recoñecían prestacións básicas como o dereito ao desemprego pero que ía polo camiño da equiparación das traballadoras do fogar co resto da clase traballadora.

Máis o último Consello de Ministros,  mediante Real Decreto -Leitrabajo domestico precario amas de casa sin seguridad social 29/2012, de 28 de decembro de mellora de xestión e protección social no Sistema Especial para Empregados do Fogar e outras medidas de carácter económico e social. (BOE de 31 de decembro de 2012) recolle a liberación d@s empregador@s da obriga de dar de alta, baixa, comunicar as variacións  e  de cotizar polas traballadoras a tempo parcial até as 60 horas mensuais.

A partir do 1 de abril do 2013, se as dúas partes están de acordo, a responsabilidade da alta/baixa e da cotización á Seguridade Social pode traspasarse á traballadora. Neste caso será a traballadora a responsable de ingresar toda a cotización, pero a persoa empregadora ten a obriga de entregar á traballadora cada mes, xunto co salario a cota da Seguridade Social a cargo da parte empregadora. 

Nestes casos os beneficios na cotización  ( reducción do 20% e do 45% no caso das familias numerosas) recoñecidos pola lexislación vixente a favor d@s empregador@s do fogar non resultarán de aplicación cando as propias empregadas  asuman o  cumprimento das obrigas sinaladas.

Co cal, coa nova regulación estanse a transferir, en determinados casos, responsabilidades que realmente competen ás persoas empregadoras .Esta medida de carácter discriminatorio voltará a incrementar a economía sumerxida no sector. Por outra parte, é unha volta atrás na insistencia de equipararmos este traballo con calquera outro traballo. En todos os traballos por conta allea sexan as horas que sexan é a persoa empregadora a que realiza alta no sistema da Seguridade Social.

Outras modificacións que contempla este Real Decreto son :

–       Cambios na escala usada para determinar as bases de cotización. Redúcense a metade os de tramos de cotización polos que se determinan as bases de cotización para as  continxencias común e profesionais do sistema especial.  Na práctica, supón  un incremento automático de costes derivados destas cotizacións, centrados principalmente sobre  @s empregador@s e as traballadoras con menores salarios e xornadas de traballo máis pequenas.
 Pásase dos 15 tramos de cotización existentes no 2012 aos 8 tramos para o 2013.

A táboa cos tramos de cotización para o 2013 é a seguinte:

Tramo

O Observatorio da Mariña pola Igualdade lanza unha campaña informativa sobre a nova regulación das traballadoras do fogar

O Observatorio da Mariña pola Igualdade lanza unha campaña informativa sobre a nova lexislación que atinxe ao réxime das traballadoras do fogar e que entrou en vigor o pasado 1 de xaneiro, cun prazo de adaptación de seis meses. O obxectivo principal é poñer de relevancia a importancia do traballo do fogar, unha profesión totalmente feminizada (98.2% de mulleres traballadoras do fogar segundo cifras oficiais), desprestixiada e precaria, e informar sobre os novos cambios lexislativos.

Até o de agora, as empregadas do fogar estaban sometidas a un Réxime Especial que se rexía polo R.D 1424/1985 e no que, por exemplo, só era obrigatorio para a persoa empregadora asegurar á traballadora a partir das 20 horas semanais de traballo e en caso de baixa laboral non comezaban a cobrar até o día 29. Coa lexislación actual, rexida polo R.D 1620/2011, as empregadas pasan a incorporarse ao Réxime Xeral como un sistema especial e, polo tanto, todas as traballadoras do fogar deben de estar dadas de alta na Seguridade Social para ter así a súa situación regularizada, recaendo esta responsabilidade sobre a parte empregadora.

 A nova regulación, a pesar de que segue a ter lagunas importantes como non recoñecer a prestación por desemprego,  ten unha serie de vantaxes sobre as empregadas do fogar como o dereito á cotización á Seguridade Social; dereito á pensión de invalidez, xubilación, viuvez e orfandade; en caso de accidente de traballo cobro salarial dun 75% da base diaria de cotización do mes anterior á baixa; cobro salarial en caso de baixa por enfermidade; vacacións retribuídas anuais de 30 días, etc.

Para as persoas empregadoras, pola súa parte, durante os anos 2012, 2013 e 2014 aplicarase unha redución do 20% ás cotizacións devengadas pola contratación de persoas que presten servizos no fogar familiar e queden incorporadas a este sistema especial, sempre que a obriga de cotizar se iniciara a partir do 1 de xaneiro do 2012. A redución do 20% ampliarase cunha bonificación até chegar ao 45% para as familias numerosas.

Toda esta información pódese atopar nos libriños que o Observatorio da Mariña pola Igualdade repartirá na Seguridade Social, no INEM, nos centros de saúde, nas Casas do Concello, panaderías, farmacias, etc. das distintas vilas da Mariña ou descargar o libriño da súa páx web

 Ademais o Observatorio pon  a disposición de quen o desexe, a través da web, diversos modelos de contrato (para traballadoras internas ou externas, a tempo parcial ou completo) e modelos de nómina (para traballadoras que cobran por horas ou mensualmente )

O luns comenzamos co proxecto piloto de e- Commerce para a muller rural galega

Comenzamos  co proxecto piloto de e- Commerce para a muller rural galega.  Este luns tivo lugar a primeira reunión, a toma de contacto con mulleres interesadas no mesmo e as persoas que van  desenvolver o proxecto. Este proxecto piloto levárase a cabo neste ano en 8 concellos galegos, 4 concellos da costa e 4 concellos do interior.

 O obxectivo é desenvolver un modelo  de negocio ( baseado no  e- Commerce) que posibilite a xeración de riqueza e mellora de meprego nas zonas costeiras e rurais.

Poden participar mulleres en situación laboral  activa  ou desempregadas que teñan empresas /negocios ou queiran montar unha.

Xa temos un grupo de interesadas  que asistiron á reunión, pero imos abrir un novo prazo para que poidan participar aquelas mulleres que non tiveron coñecemento da convocatoria inicial.

O proxecto estrutúrase en dúas fases:

Unha PRIMEIRA  FASE  de contido formativo que terá lugar de  xuño até agosto  ( iniciaráse a mediados de xuño)

Ao  longo deses meses impartiráse unha sesión presencial unha  vez á semán cunha duración de 1 a 2 horas. A sesión será os luns pola tarde ( falta por determinar o horario concreto).

Nesta primeira parte formárase ás persoas nas seguintes cuestións:

  • O mercado do comercio electrónico.
  • Comercio electrónico: qué vender por internet?
  • A tenda online.
  • Sistemas de pago on line.
  • Aspectos legais.
  • Onde consigo unha tenda online.
  • Marketing online: cómo promocionar a miña tenda ?
  • Fidelización da/o cliente en internet.
  • A medición en internet: cómo medir o éxito da miña tenda online?
  • A operativa dunha tenda online: proceso e xestión de pedidos, CRM/atención ao cliente, almacenamento do producto, loxística e entrega.

A SEGUNDA FASE levárase a cabo o que resta de ano, desde  setembro a  decembro.

Nesta etapa  o obxectivo é a creación e desenvolvemento do proxecto piloto mediante o asesoramento e algunha sesión presencial.  O asesoramento será para o desenvolvemento do plan de negocio en internet , o procedemento  e logo haberá un seguimento e asesormaneto para o proceso de poste en marcha da tenda online.

PARA INSCRIBIRSE PARA PARTICIPAR NO PROXECTO

Así que aquelas mulleres que esteades interesadas en participar, aínda estades a tempo. O curso non comenza até xuño, así que só tedes que chamar á Área de Desenvolvemento Local ( Mónica Barcia) : 982128650 ou adl@ribadeo.org e ao  Centro de Información das Mulleres ( Luísa González) : 982120739 ou cim@ribadeo.org

O Centro de Información ás Mulleres informará sobre os cambios ante a integración das empregadas do fogar no Réxime Xeral.

O Centro de Información ás Mulleres informará sobre os cambios ante a integración das empregadas do fogar no Réxime Xeral.

O 18 de novembro entrou en vigor o decreto-lei que  moderniza a relación laboral do servizo no fogar familiar que até o de agora rexíase por unha lei que se remontaba a 1985.  O decreto aprobado non supón a aplicación do Etatuto dos Traballadores ás traballadoras do fogar. As condicións siguen sendo inferiores pero son un importante paso cara adiante no recoñecemento dos deitos ao traballo doméstico asalariado.

Regula o traballo das empregradas do fogar mediante o que se establece que cobrarán en metálico alo menos o salario mínimo interprofesional e contarán cunha xornada máxima semanal de carácter ordinario de cuarenta horas.

A integración das empregadas do fogar no Réxime Xeral supón unha equiparación nalgúns dereitos e deberes coas restantes persoas traballadoras. Aquelas que traballen como empregadas do fogar, ao ser dadas de alta na Seguridade Social deben ter un contrato por escrito no que como mínimo se estipule: número de horas de traballo semanas; salario mensual ou por hora, salario en especie; se existe ou non pacto de pernoctación e a súa retribución e o número de conta bancaria do/a titular familiar onde domiciliar a cotización.

Este cambio normativo entrou en vigor o pasado 1 de xaneiro de 2012 e dáse un prazo de seis meses naturais para que as empregadas e as persoas titulares de fogares familiares(empregador/a) poidan adaptarse á nova situación coa que a integración será plena a partir do 1 de xullo de 2012.  A partir de agora a Inspección de Traballo actuará de oficio e a instancia de parte no caso de detectar  a persoas traballando nun fogar sen estar dadas de alta. O pacto de non asegurar á traballadora a cambio de pagarlle algo máis de salario non ten ningunha validez.

Establécese un período transitorio  até 2019 para que a adaptación non sexa lesiva para as e os empregadores nin teña consecuencias sobre o emprego.
Polo de agora, non se contempla que as empregadas vaian a ter dereito a cobrar o paro. Co cal, haberá que seguir demandando Igualdade real entre estas traballadoras do fogar   e o resto das persoas traballadoras.

Desde o Centro de Información ás mulleres poñemos á avogada á disposición dos empregadores e empregadoras e mais das traballadoras do fogar para clarexar as dúbidas que teñades  respecto á nova normativa. Podemos axudarvos coas nóminas, modelos de contrato, etc. Xa sabedes que podedes contactar co servizo, por teléfono (982.120 739), por correo electrónico (cim@ribadeo.org) ou ben presencialmente  no Auditorio Municipal Hernán Naval, 1º andar.

O Observatorio da Mariña pola Igualdade organiza unha charla Informativa sobre a nova regulación das traballadoras do fogar.

Con  motivo do novo regulamento do réxime das traballadoras do fogar que entrou en vigor o pasado 1 de xaneiro, o Observatorio da Mariña pola Igualdade organiza unha charla informativa para expoñer os novos cambios que acaban de entrar en vigor  o pasado 1 de xaneiro.

 A charla informativa terá lugar o próximo mércores, 25 de xaneiro, ás 18.30h na Casa das Letras de Ribadeo.

Contárase coa presenza da Asociación de empregradas do fogar Xiara. Mercedes Andrade e Teresa Rodríguez, portavoces da mesma, serán as encargadas de poñernos ao día sobre as novas modificacións lexislativas en relación ás contratacións, retribucións, afiliación, alta/baixa na seguridade social,  cotizacións á seguridade social, etc. do réxime das traballadoras do fogar. É unha boa oportunidade para clarexar as dúbidas que teñades, tanto as traballadoras do fogar, que agora estades nunha situación de incertidume, como as empregadoras  empregadores para saber qué pasos tedes que tomar para regularizar a situación das vosas empregadas domésticas. Hai de prazo até o mes de xuño.

Evidentemente, que esta nova regulación supón un paso de cara a equiparación de dereitos do traballo doméstico asalariado. Máis o Decreto aprobado non supón a aplicación do Estatuto dos Traballadores ás traballadoras do fogar. Hai que seguir demandando e traballando para ampliar os dereitos laborais das traballadoras até que se consiga a equiparación co resto dos sectores.